Header Ads

Choose Templates

Choose Your Template Colour

Smritisoft

Latest Templates

Under Contruction Template

Tuesday, January 7, 2014


खास गरीकन ब्यक्तिगत ब्लग साइटका लागि उपयुक्त यो ब्लगर टेम्प्लेट सामान्यतया अन्य संस्थागत ब्लगिङका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जेक्वेरीको प्रयोग भएको यस टेम्प्लेटमा ड्रपडाउन मेनु, फिचर पोष्ट स्लाइडिङ, मल्टी ट्याब्ड ग्याजेट, टोगल हाइडिङ ग्याजेटजस्ता विशेषताहरु छन् । मोडिफिकेशनबाट ब्लगर टेम्प्लेटमा रुपान्तर गरिएको यो टेम्प्लेट तपाई पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जसका लागि निम्न प्रकृया अपनाउनुहोस् ।

 केही निर्देशनहरु
 • माथिको डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ब्लगको ड्यासबोर्डमा जानुहोस् । र Overview, Posts, Pages,........, Template आदि Option List मध्येमा Template मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ तपाईले Backup/Restore बटन देख्नुहुनेछ ।
 • Backup/Restore बटनमा क्लिक गरेर खुल्ने पेजबाट ब्राउजिङ गर्दै अघि तपाईले डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट फाइल अपलोड गर्नुहोस् । 
 • अव तपाईको ब्लगमा टेम्प्लेटअनुसारको नयाँ डिजाइन एप्लाई भयो ।
 • नयाँ डिजाइनमा अब तपाईले केही चीजहरु Configure गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब ती Option लिष्टमा रहेका Overview, Posts, Pages,........, Layout, Template मध्ये  Layout मा क्लिक गर्नुहोस् ।
 • माथिको Header ग्याजेटमा Edit गरेर त्यसबाट तपाईले आफ्नो ब्लग ब्यानर अपलोड गरेर राख्नुहोस् । त्यस्तै अन्य आवश्यकताअनुसारका ग्याजेटहरु आफै राख्न सक्नुहुनेछ ।

Smriti Cartoon Template

Friday, September 13, 2013


खास गरीकन ब्यक्तिगत ब्लग साइटका लागि उपयुक्त यो ब्लगर टेम्प्लेट सामान्यतया अन्य संस्थागत ब्लगिङका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जेक्वेरीको प्रयोग भएको यस टेम्प्लेटमा ड्रपडाउन मेनु, फिचर पोष्ट स्लाइडिङ, मल्टी ट्याब्ड ग्याजेट, टोगल हाइडिङ ग्याजेटजस्ता विशेषताहरु छन् । मोडिफिकेशनबाट ब्लगर टेम्प्लेटमा रुपान्तर गरिएको यो टेम्प्लेट तपाई पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जसका लागि निम्न प्रकृया अपनाउनुहोस् ।

 केही निर्देशनहरु
 • माथिको डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ब्लगको ड्यासबोर्डमा जानुहोस् । र Overview, Posts, Pages,........, Template आदि Option List मध्येमा Template मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ तपाईले Backup/Restore बटन देख्नुहुनेछ ।
 • Backup/Restore बटनमा क्लिक गरेर खुल्ने पेजबाट ब्राउजिङ गर्दै अघि तपाईले डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट फाइल अपलोड गर्नुहोस् । 
 • अव तपाईको ब्लगमा टेम्प्लेटअनुसारको नयाँ डिजाइन एप्लाई भयो ।
 • नयाँ डिजाइनमा अब तपाईले केही चीजहरु Configure गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब ती Option लिष्टमा रहेका Overview, Posts, Pages,........, Layout, Template मध्ये  Layout मा क्लिक गर्नुहोस् ।
 • माथिको Header ग्याजेटमा Edit गरेर त्यसबाट तपाईले आफ्नो ब्लग ब्यानर अपलोड गरेर राख्नुहोस् । त्यस्तै अन्य आवश्यकताअनुसारका ग्याजेटहरु आफै राख्न सक्नुहुनेछ ।

Smriti Radio Template


खास गरीकन ब्यक्तिगत ब्लग साइटका लागि उपयुक्त यो ब्लगर टेम्प्लेट सामान्यतया अन्य संस्थागत ब्लगिङका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जेक्वेरीको प्रयोग भएको यस टेम्प्लेटमा ड्रपडाउन मेनु, फिचर पोष्ट स्लाइडिङ, मल्टी ट्याब्ड ग्याजेट, टोगल हाइडिङ ग्याजेटजस्ता विशेषताहरु छन् । मोडिफिकेशनबाट ब्लगर टेम्प्लेटमा रुपान्तर गरिएको यो टेम्प्लेट तपाई पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जसका लागि निम्न प्रकृया अपनाउनुहोस् ।

 केही निर्देशनहरु
 • माथिको डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ब्लगको ड्यासबोर्डमा जानुहोस् । र Overview, Posts, Pages,........, Template आदि Option List मध्येमा Template मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ तपाईले Backup/Restore बटन देख्नुहुनेछ ।
 • Backup/Restore बटनमा क्लिक गरेर खुल्ने पेजबाट ब्राउजिङ गर्दै अघि तपाईले डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट फाइल अपलोड गर्नुहोस् । 
 • अव तपाईको ब्लगमा टेम्प्लेटअनुसारको नयाँ डिजाइन एप्लाई भयो ।
 • नयाँ डिजाइनमा अब तपाईले केही चीजहरु Configure गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब ती Option लिष्टमा रहेका Overview, Posts, Pages,........, Layout, Template मध्ये  Layout मा क्लिक गर्नुहोस् ।
 • माथिको Header ग्याजेटमा Edit गरेर त्यसबाट तपाईले आफ्नो ब्लग ब्यानर अपलोड गरेर राख्नुहोस् । त्यस्तै अन्य आवश्यकताअनुसारका ग्याजेटहरु आफै राख्न सक्नुहुनेछ ।

Smriti ID Card Template

खास गरीकन ब्यक्तिगत ब्लग साइटका लागि उपयुक्त यो ब्लगर टेम्प्लेट सामान्यतया अन्य संस्थागत ब्लगिङका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जेक्वेरीको प्रयोग भएको यस टेम्प्लेटमा ड्रपडाउन मेनु, फिचर पोष्ट स्लाइडिङ, मल्टी ट्याब्ड ग्याजेट, टोगल हाइडिङ ग्याजेटजस्ता विशेषताहरु छन् । मोडिफिकेशनबाट ब्लगर टेम्प्लेटमा रुपान्तर गरिएको यो टेम्प्लेट तपाई पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जसका लागि निम्न प्रकृया अपनाउनुहोस् ।
 केही निर्देशनहरु
 • माथिको डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ब्लगको ड्यासबोर्डमा जानुहोस् । र Overview, Posts, Pages,........, Template आदि Option List मध्येमा Template मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ तपाईले Backup/Restore बटन देख्नुहुनेछ ।
 • Backup/Restore बटनमा क्लिक गरेर खुल्ने पेजबाट ब्राउजिङ गर्दै अघि तपाईले डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट फाइल अपलोड गर्नुहोस् । 
 • अव तपाईको ब्लगमा टेम्प्लेटअनुसारको नयाँ डिजाइन एप्लाई भयो ।
 • नयाँ डिजाइनमा अब तपाईले केही चीजहरु Configure गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब ती Option लिष्टमा रहेका Overview, Posts, Pages,........, Layout, Template मध्ये  Layout मा क्लिक गर्नुहोस् ।
 • माथिको Header ग्याजेटमा Edit गरेर त्यसबाट तपाईले आफ्नो ब्लग ब्यानर अपलोड गरेर राख्नुहोस् । त्यस्तै अन्य आवश्यकताअनुसारका ग्याजेटहरु आफै राख्न सक्नुहुनेछ ।

Smriti Pro 2 Column

खास गरीकन ब्यक्तिगत ब्लग साइटका लागि उपयुक्त यो ब्लगर टेम्प्लेट सामान्यतया अन्य संस्थागत ब्लगिङका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जेक्वेरीको प्रयोग भएको यस टेम्प्लेटमा ड्रपडाउन मेनु, फिचर पोष्ट स्लाइडिङ, मल्टी ट्याब्ड ग्याजेट, टोगल हाइडिङ ग्याजेटजस्ता विशेषताहरु छन् । मोडिफिकेशनबाट ब्लगर टेम्प्लेटमा रुपान्तर गरिएको यो टेम्प्लेट तपाई पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जसका लागि निम्न प्रकृया अपनाउनुहोस् ।

We are updating the download link soon. Please stay on anticipation.


 केही निर्देशनहरु
 • माथिको डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ब्लगको ड्यासबोर्डमा जानुहोस् । र Overview, Posts, Pages,........, Template आदि Option List मध्येमा Template मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ तपाईले Backup/Restore बटन देख्नुहुनेछ ।
 • Backup/Restore बटनमा क्लिक गरेर खुल्ने पेजबाट ब्राउजिङ गर्दै अघि तपाईले डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट फाइल अपलोड गर्नुहोस् । 
 • अव तपाईको ब्लगमा टेम्प्लेटअनुसारको नयाँ डिजाइन एप्लाई भयो ।
 • नयाँ डिजाइनमा अब तपाईले केही चीजहरु Configure गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब ती Option लिष्टमा रहेका Overview, Posts, Pages,........, Layout, Template मध्ये  Layout मा क्लिक गर्नुहोस् ।
 • माथिको Header ग्याजेटमा Edit गरेर त्यसबाट तपाईले आफ्नो ब्लग ब्यानर अपलोड गरेर राख्नुहोस् । त्यस्तै अन्य आवश्यकताअनुसारका ग्याजेटहरु आफै राख्न सक्नुहुनेछ ।

Plain Layout Template

Friday, September 6, 2013

खास गरीकन ब्यक्तिगत ब्लग साइटका लागि उपयुक्त यो ब्लगर टेम्प्लेट सामान्यतया अन्य संस्थागत ब्लगिङका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जेक्वेरीको प्रयोग भएको यस टेम्प्लेटमा ड्रपडाउन मेनु, फिचर पोष्ट स्लाइडिङ, मल्टी ट्याब्ड ग्याजेट, टोगल हाइडिङ ग्याजेटजस्ता विशेषताहरु छन् । मोडिफिकेशनबाट ब्लगर टेम्प्लेटमा रुपान्तर गरिएको यो टेम्प्लेट तपाई पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जसका लागि निम्न प्रकृया अपनाउनुहोस् ।

We are updating the download link soon. Please stay on anticipation.


 केही निर्देशनहरु
 • माथिको डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ब्लगको ड्यासबोर्डमा जानुहोस् । र Overview, Posts, Pages,........, Template आदि Option List मध्येमा Template मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ तपाईले Backup/Restore बटन देख्नुहुनेछ ।
 • Backup/Restore बटनमा क्लिक गरेर खुल्ने पेजबाट ब्राउजिङ गर्दै अघि तपाईले डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट फाइल अपलोड गर्नुहोस् । 
 • अव तपाईको ब्लगमा टेम्प्लेटअनुसारको नयाँ डिजाइन एप्लाई भयो ।
 • नयाँ डिजाइनमा अब तपाईले केही चीजहरु Configure गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब ती Option लिष्टमा रहेका Overview, Posts, Pages,........, Layout, Template मध्ये  Layout मा क्लिक गर्नुहोस् ।
 • माथिको Header ग्याजेटमा Edit गरेर त्यसबाट तपाईले आफ्नो ब्लग ब्यानर अपलोड गरेर राख्नुहोस् । त्यस्तै अन्य आवश्यकताअनुसारका ग्याजेटहरु आफै राख्न सक्नुहुनेछ ।
 
Designed by : Smritirogi
Template Modified by: Everhated Smritirogi